DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9981

Название: Роль і місце Звіту про управління в системі звітності підприємств в умовах трансформації облікових підходів
Другие названия: Роль и место Отчета об управлении в системе отчетности предприятий в условиях трансформации учетных подходов
The role and place of the Report on management in the enterprises reporting system in the conditions of transformation of accounting approaches
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Haiduchok, T.
Дмитренко, О. М.
Dmytrenko, O.
Ключевые слова: Звіт про управління
Отчет об управлении
Management Report
директиви ЄС
директивы ЕС
EU Directives
користувачі звітності
пользователи отчетности
users of reporting
Issue Date: 2019
Издатель: Науково-виробничий журнал «Облік і фінанси»; Київський університет ринкових відносин; ТОВ «ВІПО»
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Роль і місце Звіту про управління в системі звітності підприємств в умовах трансформації облікових підходів / Т. С. Гайдучок, О. М. Дмитренко // Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 25 лют. 2019 р. – К. : ВІПО, 2019. – С. 21–24.
Аннотация: Процеси глобалізації та євроінтеграції відкривають нові можливості для вітчизняних підприємств, і, водночас, ставлять нові вимоги щодо дотримання положень концепції сталого розвитку економіки, та актуалізують потребу у трансформації існуючих видів, концепцій та систем бухгалтерського обліку. Ключовим трендом у розвитку бухгалтерського обліку у цьому зв’язку можна назвати інтеграцію фінансового та нефінансових видів обліку і звітності в межах парадигми обліку, звітності й аудиту сталого розвитку [1, с. 83]. В умовах сталого розвитку перед системою управління підприємством постають стратегічні і тактичні завдання щодо координації не лише економічної, але і екологічної та соціальності складової бізнесу, а тому особливі вимоги ставляться і до облікової системи та системи звітності з позиції належного і повного забезпечення достовірною фінансовою та нефінансовою інформацією стейкхолдерів.
Процессы глобализации и евроинтеграции открывают новые возможности для отечественных предприятий, и одновременно ставят новые требования по соблюдению положений концепции устойчивого развития экономики, и актуализируют потребность в трансформации существующих видов, концепций и систем бухгалтерского учета. Ключевым трендом в развитии бухгалтерского учета в этой связи можно назвать интеграцию финансового и нефинансовых видов учета и отчетности в рамках парадигмы учета, отчетности и аудита устойчивого развития [1, с. 83]. В условиях устойчивого развития перед системой управления предприятием возникают стратегические и тактические задачи по координации не только экономической, но и экологической и социальности составляющей бизнеса, а потому особые требования предъявляются и к учетной системе и системе отчетности с позиции должного и полного обеспечения достоверной финансовой и нефинансовой информацией стейкхолдеров.
The processes of globalization and European integration open new opportunities for domestic enterprises and, at the same time, set new requirements for compliance with the concept of sustainable economic development and actualize the need for transformation of existing types, concepts and accounting systems. A key trend in accounting development in this regard is the integration of financial and non-financial accounting and reporting within the paradigm of accounting, reporting and auditing of sustainable development [1, p. 83]. In the context of sustainable development, the enterprise management system faces strategic and tactical tasks to coordinate not only the economic but also the environmental and social components of the business, and therefore special requirements are also imposed on the accounting system and reporting system from the position of proper and full provision of reliable financial and non-financial information to stakeholders.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9981
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Conf_25-02-2019_21-24.pdf79,56 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University