DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 03 (76) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9803

Название: Інформаційне забезпечення управління доходами об’єднаних територіальних громад
Другие названия: Information providing of income management the united territorial communities
Информационное обеспечение управления доходами объединенных территориальных обществ
Авторы: Суліменко, Л. А.
Sulimenko, L.
Сулименко, Л. А.
Вітер, С. А.
Viter, S.
Витер, С. А.
Ключевые слова: доходи
income
доходы
інформаційне забезпечення
information support
информационное обеспечение
аналіз
analysis
анализ
управління
management
управление
державний бюджет
state budget
государственный бюджет
місцеві бюджети
local budgets
местные бюджеты
об’єднана територіальна громада
united territorial community
объединенная территориальная община
загальний фонд
general fund
общий фонд
спеціальний фонд
special fund
специальный фонд
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Суліменко Л. А. Інформаційне забезпечення управління доходами об’єднаних територіальних громад / Л. А. Суліменко, С. А. Вітер // Наукові горизонти. – 2019. – № 3 (76). – С. 48–56.
Аннотация: Важливими умовами інтеграції України до європейського співтовариства є децентралізація влади та надання фінансової самостійності органам місцевої влади. Децентралізація дає змогу органам управління на місцях отримувати автономію щодо фінансування і забезпечення населення суспільними благами, сприяє забезпеченню сталого розвитку сільських територій. Стаття присвячена дослідженню особливостей обліково-аналітичної системи в процесі управління доходами об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ) в контексті формування й використання місцевих бюджетів. Проведено аналіз існуючого стану розвитку і динаміку основних показників формування ОТГ в Україні та обсяги їх бюджетних надходжень за період 2015–2018 років. З’ясовано, що протягом досліджуваного періоду спостерігаласятенденція зростання надходжень до загального фонду місцевих бюджетів територіальних громад, у тому числі міжбюджетних трансфертів та інших коштів, виділених на виконання цільових заходів. Зокрема, в структурі таких коштів найбільшу частку виділено на регіональний та соціально-економічний розвиток та розвиток медицини в сільській місцевості. Визначено роль фінансового забезпечення територіальних громад, досліджено специфіку формування доходної частини місцевих бюджетів ОТГ з метою визначення структури доходів та співвідношення джерел фінансування місцевих бюджетів. Розглянуто питання надання субвенцій та дотацій з державного бюджету для належного виконання повноважень органами самоврядування ОТГ, що делеговані державою (на розвиток освіти, медицини, культури, соціального забезпечення тощо). Зосереджено увагу на узагальненні можливостей збільшення фінансових надходжень до бюджету ОТГ, що сприятиме самодостатності місцевих бюджетів в умовах бюджетних трансформацій. Досліджено, що одним із напрямків удосконалення інформаційного забезпечення управління доходами бюджетних установ є автоматизація облікового процесу. Запропоновано для обліку доходів застосовувати в ОТГ сучасні вітчизняні програмні продукти «MASTER: Бюджетні установи», які повністю адаптовані до українського ринку та відповідають вимогам чинного законодавства України.
Important conditions for Ukraine's integration into the European community are the decentralization of power and the provision of financial autonomy to local authorities. Decentralization allows local government authorities to obtain autonomy in terms of financing and providing social benefits to the population, contributing to the sustainable socio-economic development of the respective administrative-territorial units. The article is devoted to the study of the characteristics of the accounting and analytical system in the process of income management of the united territorial communities in the context of the formation and use of local budgets. The analysis of the current state of development and the dynamics of the main indicators of the formation of UTCs in Ukraine and the volume of their budget revenues for the period 2015–2018 is carried out. It was found that during the research period there was a tendency of growth of revenues to the general fund of local budgets of territorial communities, including intergovernmental transfers and other funds allocated for implementation of targeted measures In particular, in the structure of such funds, the largest share is allocated to regional and socio-economic development and the development of medicine in rural areas. The role of financial support of territorial communities was determined, the specificity of formation of the revenue part of the local budgets of UTCs was investigated in order to determine the structure of income and the ratio of sources of financing of local budgets.The issue of granting subventions and grants from the state budget for the proper exercise of the powers delegated by the government (to the development of education, medicine, culture, social security, etc.) is considered. The analysis focuses on the synthesis of opportunities for increasing financial revenues to the UTC budget, which will contribute to the self-sufficiency of local budgets under conditions of budget transformation. It was investigated that one of the directions of improvement of information support of budget incomes management is automation of accounting process. It is proposed to use the modern domestic software products «MASTER: Budgetary Institutions», which are fully adapted to the Ukrainian market and meet the requirements of the current legislation of Ukraine to be used in the UTC for accounting purposes.
Важными условиями интеграции Украины в европейское сообщество являются децентрализация и предоставление финансовой самостоятельности органам местной власти. Децентрализация позволяет органам управления на местах получать автономию по финансированию и обеспечению населения общественными благами, способствует обеспечению устойчивого развития сельских территорий. Статья посвящена исследованию особенностей учетно-аналитической системы в процессе управления доходами объединенных территориальных общин (далее ОТГ) в контексте формирования и использования местных бюджетов. Проведен анализ существующего состояния развития и динамика основных показателей формирования ОТГ в Украине и объемы их бюджетных поступлений за период 2015–2018 годов. Установлено, что в течение исследуемого периода наблюдалась тенденция роста поступлений в общий фонд местных бюджетов территориальных общин, в том числе средств межбюджетных трансфертов и других средств, выделенных на выполнение целевых мероприятий. В частности, в структуре таких средств наибольшая доля выделена на региональное и социально-экономическое развитие и развитие медицины в сельской местности. Определена роль финансового обеспечения территориальных общин, исследована специфика формирования доходной части местных бюджетов ОТГ с целью определения структуры доходов и соотношение источников финансирования местных бюджетов. Рассмотрены вопросы предоставления субвенций и дотаций из государственного бюджета для надлежащего исполнения полномочий органами самоуправления ОТГ, что делегированы государством (на развитие образования, медицины, культуры, социального обеспечения и т.д.). Cосредоточено внимание на обобщении возможностей увеличения финансовых поступлений в бюджет ОТГ, что будет способствовать самодостаточности местных бюджетов в условиях бюджетных трансформаций. Доказано, что одним из направлений совершенствования информационного обеспечения управления доходами бюджетных учреждений является автоматизация учетного процесса. Предложено для учета доходов применять в ОТГ современные отечественные программные продукты «MASTER: Бюджетные учреждения», которые полностью адаптированы к украинскому рынку и соответствуют требованиям действующего законодательства Украины.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9803
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 03 (76)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_3_48-56.pdf515,63 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University